סיכום ישיבת וועד הורים תיכון מיום 13.8.2017

משתתפים בישיבה:

נציגי היישובים:

עידן- דותן רם

חצבה- אילן פלד ונועה שחק

עין יהב- יעל קרנדל ואורית שלכט

צופר- ערן רגב

צוקים- תמר לנדמן

פארן- אורי גנות ורובי פרטוק

נעדרו:

הדס מוצ'ניק, גיא קפלן, כלי אסקפה, טלי אבוטבול ויקי סלה.

נושאים על סדר היום:

הכרות חברי הועד

הצגת תפקידי הועד, מטרתו וסמכויותיו

בחירת בעלי תפקידים

קביעת נהלי הועד, הישיבות וקבלת ההחלטות

קביעת נושאי פעילות

לאחר סבב היכרות והצגת תפקידי וסמכויות הוועד בהתאם לחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך עלו וסוכמו הדברים הבאים:

בחירת בעלי תפקידים

יו"ר הועד – אורית שלכט מעין יהב בעד:9 נגד: 0

סגן יו"ר הוועד – אילן פלד מחצבה בעד:9 נגד: 0

גזבר ומורשה חתימה – ערן רגב מצופר בעד:9 נגד: 0

קביעת נהלי הועד, הישיבות וקבלת ההחלטות

הוחלט על יום קבוע למפגש בשעות הערב – בכל יום ב' הראשון לחודש הלועזי. כאשר בין המפגשים תתקיים עבודה ותקשורת שוטפת ועבודת הוועד תמשך ע"י חלוקה לוועדות וצוותי עשייה, לפי הנושאים השונים. חברי הועד מחויבים לשקף את דעות ההורים וצרכיהם ומחויבים לתפקידם כנציגי ההורים. חבר ועד שיעדר משלוש ישיבות רצופות יפנה את מקומו בועד לטובת נציג אחר מישובו.

הוסכם על דרך עבודה של שקיפות ופרסום פרוטוקולים לקהילה, תוך שמירת כבוד האדם וצנעת הפרט של העוסקים במלאכה. כל הפרוטוקולים מישיבות הועד יופצו לקהילה בסמוך לאחר קיום הישיבה.

סדר היום יפורסם מראש לחברי הועד ע"י יו"ר הועד. חבר ועד יוכל לבקש להעלות נושא מסוים עד 3 ימים לפני מועד הישיבה הבאה.

ישיבות הוועד שבשגרה, יתנהלו בנוכחות מנהלת בית הספר ונציג צוות המורים.

חברי הוועדה העלו נושאים שאותם הם רואים כחשובים וראויים לקידום:

  • בטיחות ובטחון –הן בתחומי בית הספר והן בהסעות, תעסוק בבעיות אלימות ומשמעת, תקנון התנהגות.
  • תקציב בית ספרי –ענייני כספי ההורים בתקציבי בית הספר.
  • הוראה –מגמות, בגרויות, איכות ההוראה, עתודת מורים ומנהלים וכו'.
  • מסלול וולדורף בבית הספר- מכיון שהשנה מצטרף המסלול בכיתה ז' לבית הספר יש לבדוק את הנושא לעומק, נקודות השקה, תכניות לעתיד ושילוב אפשרי.
  • העצמת מורים –קידום והעצמת צוות בית הספר.
  • תרבות וטיולים – תעסוק, תלווה ותבחן את נושאי התרבות והטיולים של בית הספר.
  • חזות בית הספר – תעסוק ותקדם את פני בית הספר בפן הסביבתי והפיזי.
  • רובי פרטוק נבחר לשמש כאיש קשר של הוועד מול מועצת התלמידים שתיבחר, לעבודה ושיתוף פעולה עימה.

חברי הועד זומנו לישיבה נוספת ליום 16.8.17, בנוכחות מנהלת בית הספר, מנהלת החינוך, נציגת דרכא ויועץ חיצוני.

ועד הורים מחויב לייצג את ההורים בקהילה, לפעול לטובת התלמידים, מתוך גישה של שיתוף פעולה עם צוות בית הספר במטרה משותפת להצמחת בית הספר. חברי הועד מאמינים, במיוחד לאור האירועים והנושאים שהועלו בחופשת הקיץ על ידי הקהילה, שעליהם לפעול ברצינות ובאחריות לקידום ושינוי למען הצמחת בית הספר וחדר המורים.

אנו קוראים להורים לפנות, לשתף, להעלות עניינים, באמצעות נציגי הישוב בועד:

עידן- דותן רם והדס מוצ'ניק

עין חצבה- גיא קפלן

חצבה- אילן פלד ונועה שחק

עין יהב- יעל קרנדל ואורית שלכט

ספיר- טלי אבוטבול ויקי סלה

צופר- כלי אסקפה וערן רגב

צוקים- תמר לנדמן

פארן- אורי גנות ורובי פרטוק